Bøger som katolikker læser

 

Grundlæggende

BIBELEN

"Bibel" er egentlig græsk og betyder bog. Bibelen fortæller om de grundlæggende forhold, som man som menneske lever under til alle tider: Liv og død, glæde og sorg, ondskab og lykke, tvivl og tro, had og tilgivelse, jalousi og kærlighed. Bibelen er skrevet på to forskellige sprog. Det Gamle Testamente er oprindeligt skrevet på hebraisk, og Det Nye Testamente er skrevet på græsk. Altså én bog på to sprog. Bibelen er kristenhedens grundbog.

Bibelen kan købes hos Bibelselskabet

DEN KATOLSKE KIRKES KATEKISMUS


Den katolske Kirkes Katekismus giver klar og omfattende besked om alle væsentlige emner i den katolske tro.

Bogen er delt op i fire dele, der omhandler troen (trosbekendelsen), liturgien (sakramenterne), moralen (de ti bud) og bønnen (Fadervor). Katekismen repræsenter en autoritativ og ajourført fremstilling af den katolske Kirkes lære på grundlag af Bibelen og hele Traditionen.

Kan købes i Pastoral-Centret

KATOLSK BØNNEBOG


Enestående flot bønnebog for Den katolske Kirke. Den er udgivet af Liturgikommissionen under ledelse af biskop Czeslaw Kozon. Redaktion: Helge Clausen (formand), Ivar Hoel, sr. Anna Maria Kjellegaard Jensen OSB, sr. Hildegard Madsen OSB og Sebastian Olden-Jørgensen. Trykt på tyndt bibelpapir, indbundet, fire læsebånd. Findes også som e-bog.

Kan købes i Pastoral-Centret

LOVSANG


Salmebog for den Katolske Kirke i Danmark. Indeholder desuden messens liturgi, danske samt latinske messer, tidebønner, hymner og litanier og centrale bønner indenfor den Katolske Kirke.

Kan købes hos Pastoral-Centret

DET ANDET VATIKANKONCIL


Koncilet fra 1962-65 samlede flere tusinde biskopper, ordensledere, teologer og indbudte gæster fra andre kirkesamfund. De reformer, der fulgte i kølvandet, har præget snart sagt alle sider af Kirkens liv og selvforståelse, og debatten om koncilets betydning er ikke afsluttet. Den viste bog er desværre udsolgt, men kan købes antikvarisk. En nyere udgave kan købes på Katolsk Forlag.

Kan købes på Katolsk Forlag


Opslagsbøger

KATOLSK miniLEKSIKON


Leksikonet er opdelt i tre grupper: 1) Tekniske termini i katolsk sammenhæng 2) Centrale religiøse begreber som tro, sakramenter og Kirke 3) Almenmenneskelige begreber som angst, glæde, ensomhed, seksualitet, frihed og gæstfrihed, der ligeledes belyses ud fra Bibelen og kristen praksis ned gennem kirkehistorien. Bogen er desværre udgået fra forlaget, men kan sikkert købes antikvarisk.

Leksikonet findes ONLINE

HELGENLEKSIKON


Helgener er hellige kvinder og mænd fra hele kristendommens historie. I den katolske Kirke, men også i de ortodokse Kirker og i dele af den anglikanske kirke, æres de som forbilleder og anråbes om forbøn. Mange af dem har historisk betydning som apostle, paver, konger, ordensstiftere eller åndelige vejledere.
Den viste udgave er Donald Attwater, men den findes i en nyere udgave med Erhard Gorys.

Kan købes på Katolsk Forlag

393 DANSKE KATOLIKKER


Et dansk katolsk biografisk opslagsværk, der omfatter både danskfødte katolikker og udenlandskfødte katolikker i Danmark. Alle opslag er forsynet med kildehenvisninger. Mange vil sikkert blive overrasket over at opdage, at kendte danskere i virkeligheden var og er katolikker, selv om de ikke selv har skiltet med det. Som sådan er denne bog ikke kun et nyttigt personalhistorisk redskab, men tillige en påmindelse om tilstedeværelsen og den kulturelle betydningen af danske katolikker fra reformationstiden til i dag.

Kan købes på Katolsk Forlag

BOGEN OM BIBELEN


Bogen om Bibelen giver en grundig indføring i Bibelens indhold og historie. Den gennemgår alle skrifterne i Det Gamle og Det Nye Testamente, samt en lang række beslægtede skrifter fra den periode, da Bibelen blev til.
Den viste udgave fra 2004 er udsolgt, men kan købes antikvarisk. En ny revideret udgave er udkommet på forlaget Anis, med en mere ydmyg titel: En bog om bibelen.

Kan bl.a. købes hos SAXO

KATOLSK LOMMEBOG


Katolsk Lommebog er din uundværlige opslagsbog og indgang til det katolske univers. Med katolsk lommebog ved hånden skal du aldrig lede længe efter de vigtigste oplysninger og kontakter til alle katolske kirker, skoler, præster og institutioner i Danmark.

Lommebogen indeholder udover vejviseren også en liturgisk kalender, der for hver dag fortæller dig, hvilke bibeltekster, der læses i messen. Endelig er der en kalenderdel med plads til at du skriver dine aftale

Kan købes i Pastoral-Centret.


Et udvalg af bøger om tro - til tro

DET LEVENDE TREET


Bogen berører alt som hører under begrebet "Guds Åbenbaring": Det gamle og Det nye testamente og alt som efterfølgende hører med i Kirkens trosskat - fra konciler og kirkefædre til sakramentslæren. Den er skrevet af dominikanermunken Ellert Dahl og udkom i forbindelse med hans 90-års dag i 2018. Desværre kun på norsk.

Kan købes hos St. Olav forlag

JESUS FRA NAZARET


Hvem er Jesus fra Nazaret? Hvad kan vi vide om ham, hvordan skal vi forstå sandheden om ham? Som en historisk eller en mytisk person, som menneske eller gud? Ifølge forfatteren, den tyske teolog Joseph Ratzinger alias pave Benedikt XVI, står og falder den kristne tro med svaret på disse spørgsmål. Det er en tænksom gennemgang af de vigtigste begivenheder på Jesu livsvej. Bogen er udsolgt, men kan købes antikvarisk.

DEN LIVSLANGE GLÆDE


Hvorfor skriver du ikke noget om det åndelige liv, blev Henri Nouwen engang spurgt af sin unge, sækulariseret og intellektuelle jødiske ven Fred. Det gjorde han så. Han prøvede at skrive for sækulariserede mennesker, som ikke forstod, men det gjorde søgende kristne. Men uden Fred ville han aldrig have fundet de ord der kunne hjælpe troende. Bogen er desværre udsolgt, men kan købes antikvarisk.

LITURGIENS ÅND


I Liturgiens ånd gir kardinal Ratzinger (fra 1981 leder for Den katolske kirkes Troskongregasjon) en bred gjennomgang av den dypere mening med liturgiens utvikling og forskjellige former. Boken vil være en stor hjelp til å forstå den kristne tro slik den viser seg i Kirkens liturgi, som er dens sentrale uttrykksform. Det gis bakgrunnskunnskap som setter det hele inn i en ny sammenheng. Forfatteren stiller seg også kritisk til en del utviklingstrekk som etter hans vurdering representerer en viss forflatning. Her kan den oppmerksomme leser få mange impulser som vil berike troslivet og forståelsen for hva som virkelig skjer i Den hellige messe.

Bogen kan købes på norsk på St. Olav Forlag

I DAG ER GUDS DAG


Mere end en generation af kristne har ladet sig inspirere af Wilfrid Stinissens tanker til hver af årets 365 dage. Disse refleksioner, som er vokset ud af Broder Wilfrids prædikener og foredrag over en periode på mere end 20 år, er perler af kristen litteratur. I DAG ER GUDS DAG er udkommet på mere end 20 sprog og står i dag som en tidløs klassiker indenfor kristen spiritualitet og andagtslitteratur. Formidling af selve essensen af den kristne tro på en måde, så det har relevans for moderne mennesker i det 21. århundrede.

Kan købes på Pastoral-Centret

DANSK KRISTENDOM
OG KATOLSK TRADITION


Bent Dalsgaard Larsen var opvokset i et grundtvigsk miljø, konverteret til den katolske Kirke og fortrolig med universitetsteologien og dens præg af Søren Kierkegaard. Det var derfor en naturlig ting for ham at følge de dybe spor, Grundtvig og Kierkegaard har sat i dansk kristendom. Skarpsindigt og sagtmodigt afdækker han den nationale gevinst og de universelle brist ved at afsondre sig fra den ubrudte overlevering af den apostolske Tradition. Bogen er udsolgt, men kan købes antikvarisk.

HØR VINDEN BLÆSE


Helligånden er os lige så nær som luften vi indånder. At få en levende kontakt med Ham er lige så enkelt som at trække vejret dybt. Ligesom vort legeme har en medfødt vejrtrækningsrefleks, sådan har vi også, fra vor nye fødsel i dåben, en medfødt modtagelighed for Ånden. Denne lille bog handler ikke om den karismatiske bevægelse og har ikke til hensigt at informere om tungetale, profetier eller helbredelser. Den vil forsøge at sige noget om den »langt bedre vej« (1 Kor 12,31), om det der er det bærende element for alle Åndens nådegaver: Kærligheden. Bogen er udsolgt, men kan købes antikvarisk.

DEN FORTABTE SØN VENDER HJEM


Lignelsen om den fortabte søn er en af de mest kendte beretninger i Bibelen. Præst og forfatter Henri Nouwen finder med baggrund i Rembrandts maleri nye og overraskende betydninger frem - både når det gælder den yngste søn, den ældste søn og faderen. Den fortabte søn vender hjem er en bog om, hvordan Gud kalder os ud af ensomhed, misundelse, bitterhed, vrede, modløshed - tilbage til det hjem, hvor vi i virkeligheden hører til.

Kan bl.a. købes hos SAXO

DÅB, GUDSTRO OG KRISTENLIV


Alle kristne døbes »i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn«. Disse ord sammenfatter den kristne gudstro. Som bemærket i min foregående bog »Dåb og Kristenliv« har jeg udskilt kapitlerne om den treenige Gud til en bog for sig. Efter udskillelsen er bogen yderligere vokset og, som jeg håber, blevet til et afrundet hele - skrev afdøde biskop Martensen i disse to uomgængelige bøger om kristenliv. Udgået, men dukker op med jævne mellemrum i antikvariatet på Sankt Andreas Bibliotek.

MARIA I BIBELEN - I VORT LIV


Fra oldkirkens dage har Jomfru Maria været elsket og æret af kristne i både øst og vest. Hun er Jesu jordiske mor, hun er til stede ved Hans første under i Kana, hun står ved korsets fod, og sammen med disciplene beder hun om Helligånden. Men også i vort liv har Maria en vigtig rolle at spille, hvis vi lader hende gøre det: at føre os til Jesus.I denne bog gennemgår Wilfrid Stinissen i et enkelt og livsnært sprog hele den katolske Kirkes lære om Maria. Den viste udgave er på svensk, men bogen er oversat til dansk.

Kan købes på Katolsk Forlag

BØNNENS VEJ


Den indre bøn, det vil sige bøn i egentlig forstand, beskrives som en vej, og læseren føres gennem bønnens forskellige stadier helt frem til kontemplationen, som er hvile i Gud. Læs om de tre stadier som Wilfrid Stinissen har valgt: Åndelig læsning, vanen at vandre i Guds nærvær og selvforsagelse.

Bogen er udsolgt, men kan købes antikvarisk.

ROSENKRANSEN


Rosenkransen er kendt og elsket af høj og lav. Den består af en række enkle bønner, som man beder, mens man overvejer de væsentligste etaper i Jesu frelseshistorie (mysterierne). Rosenkransen er en bibelsk og betragtende bøn, som igen og igen fører os til kerne i den kristne tro, Jesus Kristus, og som samtidig virker beroligende. Alle kan bede rosenkransen, uanset hvor fortravlet ens hverdag er. Det er pavernes, helgenernes og hele folkets bøn.

Kan købes hos Katolsk Forlag

SPIRITUALITET NEDEFRA


Spiritualitet nedefra begynder med selverkendelsen. En erkendelse af vores svaghed, sårbarhed og begrænsning. Netop der, hvor vi møder grænserne for vore egne muligheder, kan vi åbne os for Gud. ”Relationen til Gud består ikke i dyd men i nød”, som de gamle munke udtrykte det. Det er altså ikke mine dyder der åbner mig overfor Gud, men snarere mine laster og brister. Min svaghed og angst, min afmagt - ja sågar mine synder.

Kan købes hos Pastoral-Centret

DEN ENKLE VEJ TIL HELLIGHED - en bog om Thérèse af Lisieux.


"Det er en utrolig glæde og en stor støtte at have venner, der lever i Guds nærhed og gavmildt deler dette liv med andre. Therese er for mig sådan en ven. Jeg har kendt hende lige fra mine første teenageår og hun har været en trofast vejviser til fortrøstning, hengivelse og nærhed til Gud. I de senere år er venskabet med Thérèse blevet endnu stærkere og jeg finder stadig nye dybder hos hende." - skrev Wilfrid Stinissen, o.c.d. i sit forord til bogen i 1998.

Udgivet af Karmeliterne i Hillerød

KRISTUS OG HANS KIRKE - bygget med apostlene som fundament


I begyndelse af sin embedstid holdt pave Benedikt XVI ved sine offentlige onsdagsaudienser en række trosbelæringer omkring mysteriet om forholdet mellem Kristus og hans kirke, og betragtede det ud fra apostlenes erfaring i lyset af den opgave, der var betroet dem. Idet paven taler om de tolv apostlenes samt Paulus' og hans medarbejdernes opgave, gør han det klart at kirken er grundlagt på apostlenes fundament, som et fællesskab i tro, håb og kærlighed.

Kan købes på Katolsk Forlag

HJEM - 20 beretninger om at blive katolik


Vi har religionsfrihed i Danmark, og hvert år er der mennesker, der vælger at skifte tro. Nogle af dem tilslutter sig den katolske Kirke, der på verdensplan omfatter mere end en milliard mennesker, men i Danmark er et mindretal, som de fleste ikke ved så meget om ud over den dårlige omtale! For mange konvertitter er det et stort skridt og en omvæltning, for andre en naturlig vækst, og alle vil møde spørgsmålet: Hvorfor blev du egentlig katolik? Denne bog samler tyve beretninger, skrevet af meget forskellige mennesker, om den eksistentielle rejse, der endte med at føre dem hjem til den katolske Kirke.
Kan købes hos Katolsk Forlag

LIVET I KRISTUS


Bogen er en guldgrube. En åndelig pilgrimsvandring gennem Romerbrevet, med det formål at kalde os til ny-evan-gelisering og åndelig fornyelse, i sand økumenisk ånd, på tværs af alle kirkesamfund. Raniero Cantalamessa er katolsk munk "franciskansk kapucinermunk", men samtidig er han en berømt teolog og forfatter, og en stor kender af Oldkirkens historie. Fra 1980 og til pave Johannes Pauls død var han den personlige prædikant for paven og hans medarbejderstab i Vatikanet. Som taler færdes Cantalamessa i alle kredse, og hans kærlighed til Luther gør ham interessant i Danmark.

Udkom 2005 på Mediacellen

MITT LIV I DINA HÄNDER - en bok om överlåtelse


Vår tids psykologi har lärt oss att acceptera det ofrånkomliga. Men enbart accepterande kan många gånger snudda vid gränsen till resignation. Om det är ödet eller slumpen som styr våra liv, och om de inte har något mål eller mening, vad kan vi då göra annat än resignera? Den kristna trons svar på resignationen är överlåtelse. Den föds i tilliten: någon omsluter allt – också det till synes meningslösa – med sin kärleksfulla omsorg.

Kan købes hos svenske Libris

GUD ER KÆRLIGHED


"Vi tror på kærligheden. Således kan den kristne udtrykke sit livs fundamentale grundlag. At være kristen er ikke resultatet af et etisk valg eller en storslået ide, men et møde med en begivenhed, en person, som giver vort liv en ny horisont og en afgørende retning" - Sådan skriver pave Benedikt XVI i sin rundskrivelse "Deus Caritas Est".

Hent rundskrivelsen på katolsk.dk som pdf - nederst på siden