Vatikanet

Kardinal Parolin: Sandheden adskiller information og kommunikation

STATSSEKRETÆR kardinal Pietro Parolin talte ved festmiddagen, som EWTN afholdt i Rom den 19. oktober. KATOLSK LIV │ EWTN Danmark offentliggør video og hele teksten af hans refleksioner under temaet: "Sandheden adskiller information og kommunikation". Teksten er også oversat fra engelsk til dansk; se nedenfor.

STATSSEKRETÆR, kardinal Pietro Parolin talte ved festmiddagen, som EWTN afholdt i Rom den 19. oktober. KATOLSK LIV │ EWTN Danmark offentliggør video og hele teksten af hans refleksioner under temaet: "Sandheden adskiller information og kommunikation". Teksten er også oversat fra engelsk til dansk; se nedenfor.

Indledningsvis nævner han formand og direktør for EWTN Michael Warsaws krævende arbejde som konsulent for Den Hellige Stols Dikasteri for Kommunikation.


Oversat af Birgit Bidstrup Jørgensen fra Team Katolsk Liv


Parolin til EWTN: 'Sandheden adskiller information og kommunikation'

Kardinal udenrigsminister Pietro Parolin taler ved EWTN-middagen i Frascati onsdag aften. Vi offentliggør her den fulde tekst af hans refleksioner under temaet: "Sandheden er, hvad der adskiller information fra kommunikation".

Af kardinal Pietro Parolin

Kære venner fra EWTN,

Jeg er jer taknemmelig for at invitere mig til denne sammenkomst med jeres europæiske samarbejdspartnere. Jeg hilser jeres administrerende direktør Michael Warszaw, som også er konsulent for Den Hellige Stols Dikasteri for Kommunikation, og med ham alle, der arbejder sammen med EWTN.

At formidle evangeliets frelsende budskab, især gennem Peters efterfølgers læreembede, er et radikalt kald, som i dag udføres med nye metoder og nye sprog. I har bedt mig om at dele en kort refleksion over temaet "Sandheden adskiller information og kommunikation".

Sandhed er et afgørende tema for fagfolk inden for kommunikation, som jer selv. Det er et spørgsmål, som i de seneste år er blevet stadig mere fremtrædende i den offentlige debat på grund af både udbredelsen af fænomenet ”falske nyheder” og en form for kommunikation, der ofte er baseret på en forvrænget eller falsk repræsentation af andre. Dette er en form for fanatisme baseret på overbevisningen om, at den sandhed, man selv tror på, er så absolut, at den legitimerer ødelæggelsen af en anden person; det er, hvad kommunikationseksperter betegner som karaktermord. Dette udføres for at påtvinge alle andre sit eget syn på sandheden. I stedet, som Johannes Paul II bemærkede i sit budskab til den XXXV Verdensdag for Fred, "selv når man har fundet sandheden - og dette kan kun ske på en begrænset og ufuldkommen måde - kan den aldrig påtvinges". Derfor kan ens egen fordrejede fremstilling af sandheden langt mindre påtvinges.

For kristne er opfattelsen af sandhed ikke begrænset til et horisontalt perspektiv, kun relateret til vores sociale liv, og dette er bestemt sandt for professionelle inden for kommunikation. Der er en meget mere dybtgående dimension. Sandheden er for os kristne en person, Jesu Kristi person, der, som Paulus siger, holder alt sammen (jf. Kol 1,17 [Den Danske Bibel: Han er forud for alt, og alt består ved ham, o.a.]). Det er dette møde, der sikrer, at kommunikation ikke blot forbliver en profession, der formidler information, men som forstår og sætter dette ansvar inden for en bredere horisont end den – omend vigtige – nyhedsformidling. Det er dette møde, vævet af kærlighed til den anden, som skaber den enhed, der holder alle ting sammen.

Her vil jeg gerne minde om, hvad jeres grundlægger, Moder Angelica, plejede at sige: ”Det er vores pligt at tale sandt, og hver person kan enten påtage sig eller ikke påtage sig denne pligt. Men sandheden skal frem for alt være i os”. Vi bør altid have denne udtalelse i tankerne og have den samme bevidsthed: Sandheden tilhører ikke os – vi tjener sandheden. Og vi kan kun tjene den i kærlighed og i enhed. Vi er dens vogtere, ikke dens ejere. Sandheden er i os, hvis vi er ydmyge og har modet til at vide, hvordan vi byder den velkommen, selvom den til tider ikke præsenterer sig selv, som vi kunne forvente.

Hvordan kan denne kærlighed til sandheden, denne kærlighed til Jesu Kristi person, denne kærlighed til Kirken så omsættes til jeres mission som fagfolk inden for kommunikation?

Som pave Frans mange gange har påpeget, kan vi først og fremmest vidne om dette gennem vores kommunikationsstil. I en besked til medlemmerne af den katolske presseforening i juni 2020 inviterede paven amerikanske katolske medier til i endnu højere grad at arbejde for fællesskab i dag "i en tid præget af konflikter og polarisering, som det katolske samfund ikke selv er immunt over for. Vi har brug for medier", fortsatte paven, "som er i stand til at bygge broer, forsvare livet og nedbryde synlige og usynlige mure, som forhindrer oprigtig dialog og sandfærdig kommunikation mellem individer og samfund". Hvis vi virkelig tror, ​​at "vi er hinandens lemmer", som Skt. Paulus formaner os (Ef 4:25), må vi "låne hjertets øre" til andre uden fordomme eller udelukkelse. For at låne Skt. John Henry Newmans motto bør vores kommunikation "tale hjerte til hjerte".

Et stort internationalt nyhedsnetværk, som EWTN, der påkalder sig evangeliets budskab, er derfor kaldet til at fremme forståelse mellem mennesker, dialog mellem samfund og søgen efter steder og muligheder, der skaber kontakt mellem fjerne verdener, nogle gange i konflikt med hinanden.

Dét, apostlen Peter bad de første troende på den opstandne Kristus om for to tusinde år siden, er særligt relevant i dag, især for dem der udfører en opgave som jeres: "Vær altid rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har”. Men, tilføjer han, "gør det med sagtmodighed og ærefrygt" (1 Pet 3:14-17). Disse ord var bestemt velkendte for jeres grundlægger. "Du kan ikke komme i himlen og hade nogen," fastholdt moder Angelica. "Tilgiv nu. Vær medfølende nu. Vær tålmodig og taknemmelig nu”. Kommunikationsmidlerne skal stræbe efter ikke at sprede had, men snarere at fremme en ikke-fjendtlig kommunikation, og dét i endnu højere grad hvis de foregiver at fremhæve deres katolske identitet. Sandheden og de værdier, der stammer fra den, skal frygtløst fastholdes. Men forkyndelsen af sandheden bør imidlertid formuleres i en barmhjertig stil af dem, der tålmodigt lytter til vor tids kvinder og mænd, som går med dem, ja selv gør sig til fortolkere af deres lidelse og bekymringer.

"Kommunikation" indeholder roden "communio" [Ordspil; engelsk: communion = fællesskab, o.a.] Fællesskab er i kommunikationens DNA og er grundlæggende dens største ambition. En kommunikation, der i stedet puster til polariseringens flammer eller bygger mure i stedet for at nedbryde dem, forråder selve kommunikationens natur. Forkyndelsen af sandheden kan ikke adskilles fra udøvelse af næstekærlighed. Skt. Johannes Paul II slog allerede til lyd for dette i sit budskab til den XXV. Verdenskommunikationsdag, da han, i overensstemmelse med Communio et Progressio, offentliggjort tyve år tidligere, bemærkede, at "hvis medierne skal være effektive midler til fællesskab og ægte menneskelig fremgang, må de være kanaler og udtryk for sandhed, retfærdighed og fred, god vilje og aktiv næstekærlighed, gensidig hjælp, kærlighed og fællesskab”.

Jeg vil gerne afslutte med noget, der ligger mig særligt på hjerte. Katolske medier har, som I godt ved, en vigtig rolle i opgaven med nyevangelisering. Derfor er det godt, at de føler, at de er en aktiv del af kirkens liv, først og fremmest ved at leve i en ånd af fællesskab med biskoppen af ​​Rom. Dette er så meget desto mere påtrængende i dag i en tid præget af alt for dramatiske debatter, også inden for kirken, som ikke engang skåner pavens person og læreembede. Da Moder Angelica grundlagde EWTN med enormt mod og ekstraordinær kreativitet, gjorde hun det primært for at tilvejebringe et godt redskab til tjeneste for Kirken og paven. Dette er fortsat jeres største mission og belønning – at være og opleve jer selv i tjeneste for Kirken og Peters efterfølger. Som Skt. Johannes Paul II sagde, idet han mindedes Jesu bøn for Peter (Luk 22:31), vedrører den mission, som Jesus har betroet ham, Kirken, som den strækker sig gennem århundreder og gennem menneskelige generationer (jf. Generalaudiens, 2. december 1992). Djævelen søger altid at sigte os som hvede, men Jesu bøn for Peter og hans efterfølgere er vores frelses anker.

Må denne ånd af fællesskab med paven være det karakteristiske tegn for jeres arbejde. Må dette blive "følt" og "berørt" i jeres tv-udsendelser, såvel som i jeres artikler og multimedieprogrammer. Må enhver af jeres seere eller læsere genkende EWTN som et Guds værk til tjeneste for sandheden, det kirkelige fællesskab og menneskehedens bedste.

Parolin to EWTN: ‘Truth distinguishes information from communication’

Cardinal Secretary of State Pietro Parolin speaks at the EWTN Dinner in Frascati on Wednesday evening. We publish here the full text of his reflections under the theme: “The truth is what distinguishes information from communication”.

By Cardinal Pietro Parolin

Dear friends from EWTN,

I am grateful to you for inviting me to this gathering of your European affiliates. I greet your CEO Michael Warsaw, who is also a consultor of the Holy See’s Dicastery for Communication, and along with him, all those who work with you.

To communicate the salvific message of the Gospel, particularly through the Magisterium of the Successor of Peter, is a radical call, which is carried out today with new methods and new languages.

You have asked me to share a brief reflection on the theme “The truth is what distinguishes information from communication”.

Truth is a crucial theme for professionals in the field of communications such as yourselves. It is an issue which, in these past years, has become ever more prominent in public debate due to both the spread of the phenomenon of fake news as well as of a type of communication often based on a distorted, or false, representation of the other. This is a type of fanaticism grounded in the conviction that the truth that one believes is so absolute as to legitimize the destruction of another person, what communication experts term “character assassination”. This is done in order to impose one’s own view of truth upon everyone else. Instead, as Saint John Paul II observed in his message for the XXXV World Day for Peace, “even when the truth has been reached—and this can happen only in a limited and imperfect way—it can never be imposed”. Much less, therefore, can one’s own distorted representation of truth be imposed.

As Christians then, and this is certainly true for communications professionals, the perception of truth is not limited to a horizontal perspective, related merely to our social lives. There is a much more profound dimension. Truth, for us Christians, is a Person, the Person of Jesus Christ who, as Saint Paul says, holds all things together (cf. Col 1:17). It is this encounter that ensures that communication does not remain simply a profession which conveys information, but that understands and sets this responsibility within a broader horizon than the albeit important dissemination of news. It is this encounter, woven by love for the other, that creates that unity which holds all things together.

Here I would like to recall what your founder, Mother Angelica, used to say: “It is our duty to speak the truth, and each person can either assume or not assume this duty. But the truth must above all be within us”. We should always keep this statement in mind and have the same awareness: the truth does not belong to us – we serve the truth. And we can serve it only in love and in unity. We are its custodians, not its owners. The truth is in us if we are humble and have the courage to know how to welcome it, even if at times it does not present itself as we might expect.

How then should this love for the truth, this love for the Person of Jesus Christ, this love for the Church, be translated into your mission as professionals in the field of communications?

First of all, as Pope Francis has indicated many times, we can witness to this through our style of communication. In a message to the members of the Catholic Press Association in June of 2020, the Pontiff invited American Catholic media outlets to work for communion, even more so today, “in an age marked by conflicts and polarization from which the Catholic community itself is not immune. We need media”, the Pope continued, “capable of building bridges, defending life and breaking down the walls, visible and invisible, that prevent sincere dialogue and truthful communication between individuals and communities”. If we truly believe that “we are members one of another”, as Saint Paul exhorts us (Eph 4:25), we must then “lend the ear of the heart” toward others, without prejudice or exclusion. To borrow Saint John Henry Newman’s motto, our communication should “speak heart to heart”.

A large international news network, like EWTN, that invokes the Gospel message, is therefore called to promote understanding between people, dialogue between communities and the search for places and opportunities that create contact between distant worlds, sometimes in conflict with each other.

What the Apostle Peter asked of the first believers in the Risen Christ two thousand years ago is particularly relevant today, especially for those who carry out a task such as yours: “Always be ready to give an explanation to anyone who asks you for a reason for your hope”. But, he adds, “do so with gentleness and reverence” (1 Pet 3:14-17). These words were certainly well-known to your founder. “You cannot go to Heaven hating someone”, Mother Angelica maintained. “Forgive now. Be compassionate now. Be patient and grateful now”. The means of communication, even more so if they purport to highlight their Catholic identity, must strive not to spread hate, but rather, to promote a non-hostile communication. The truth, and the values deriving from it, must be fearlessly upheld. This proclamation, however, should be formulated in a merciful style by those who patiently listen to the women and men of our time, who walk with them, even making themselves the interpreters of their suffering and their concerns.

“Communication” contains the root “communion”. Communion is in the DNA of communication, and is fundamentally its greatest aspiration. A communication that instead fans the flames of polarization, or builds walls instead of breaking them down, betrays its very nature. The proclamation of the truth cannot be separated from the exercise of charity. Saint John Paul II already advocated this in his Message for the XXV World Communications Day when, echoing Communio et Progressio published twenty years earlier, he observed that “if the media are to be effective means of fellowship and genuine human advancement, they must be channels and expressions of truth, justice and peace, good will and active charity, mutual help, love and communion”.

I would like to conclude with something particularly close to my heart. Catholic media, as you well know, has an important role in the task of the new evangelization. This is why it is good that they feel that they are an active part of the life of the Church, first of all by living in a spirit of communion with the Bishop of Rome. This is all the more urgent today in a time marked by overly-dramatic debates, also within the Church, which do not even spare the person and the Magisterium of the Pontiff. When Mother Angelica founded EWTN with tremendous courage and extraordinary creativity, she did so primarily to provide an instrument of good at the service of the Church and the Pope. This continues to be your greatest mission and reward – to be and to experience yourselves at the service of the Church and the Successor of Peter. As Saint John Paul II stated, recalling Jesus’ prayer for Peter (Lk 22:31), the mission entrusted to him by Jesus concerns the Church as it extends through the centuries and through human generations (cf. General Audience, 2 December 1992). The devil always seeks to sift us like wheat, but Jesus’ prayer for Peter and his successors is our anchor of salvation.

May this spirit of communion with the Pope be the distinctive sign of your work. May this be “felt” and “touched” in your television broadcasts, as well as in your articles and in your multimedia programmes. May every one of your viewers or readers recognize EWTN as a work of God at the service of the truth, ecclesial communion, and the good of humanity.