Katolsk tro i en nøddeskal

Folderen kan købes i "Katolsk Webshop" - se nederst

Grundlæggende bønner og andre tekster centrale for den katolske tro og tradition

Grundlæggende bønner

En lille håndfuld bønner, der er centrale, hyppigt anvendte og eviggyldige i sig selv. De indgår også i mange andre former for bøn: Messen, tidebønnen, rosenkransen og andre andagter.

Korstegnet

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.
Amen

Fader vor

Fader vor, du som er i himlen
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige.
Ske din vilje som i himlen, så også på jorden.
Giv os i dag vort daglige brød
og forlad os vor skyld,
som og vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men frels os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed.
Amen.


Redigeret til nettet af Birgit Bidstrup Jørgensen fra TEAM Katolsk Liv


Lovprisning af Treenigheden

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed.
Amen.

Hil dig, Maria

Hil dig, Maria, fuld af nåde! Herren er med dig!
Velsignet er du iblandt kvinder og velsignet er dit livs frugt, Jesus.
Hellige Maria, Guds Moder! Bed for os syndere, nu og i vor dødstime.
Amen.

Vær hilset, Dronning (Salve Regina)

Være hilset, Dronning, barmhjertigheds moder,
Vort liv, vor glæde og vort håb, vær hilset.
Til dig råber vi, Evas landflygtige børn.
Til dig sukker vi sørgende og grædende i denne tårernes dal.
Så vend da, du vor fortaler, dine medlidende øjne ned til os,
og vis os efter denne vor udlændighed, Jesus, dit livs velsignede frugt.
O gode, o milde, o kære Jomfru Maria.

Min sjæl ophøjer Herren (Magnificat)

Min sjæl ophøjer Herren,
og min ånd fryder sig over Gud, min frelser!
Han har set til sin ringe tjenerinde.
For herefter skal alle slægter prise mig salig,
Thi den Mægtige har gjort store ting mod mig.
Helligt er hans navn,
og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham,
varer i slægt efter slægt.
Han har øvet vældige gerninger med sin arm,
splittet dem, der er hovmodige i deres hjertes tanker;
han har styrtet de mægtige fra tronen,
og han har ophøjet de ringe;
sultende har han mættet med gode gaver,
og rige har han sendt tomhændet bort.
Han har taget sig af sin tjener Israel
og husker på sin barmhjertighed – som han tilsagde vore fædre –
mod Abraham og hans slægt til evig tid
Lukasevangeliet 1,46-55

Den apostoliske trosbekendelse (Credo)

Trosbekendelsen indeholder de vigtigste trossandheder, og enhver kristen bør kunne den udenad. Den kaldes ”apostolisk”, fordi den sammenfatter apostlenes tro.

Jeg tror på Gud, den almægtige Fader, himlens og jordens Skaber.
Jeg tror på Jesus Kristus, hans énbårne Søn, vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden, og født af Jomfru Maria,
har lidt under Pontius Pilatus,
blev korsfæstet, døde og blev begravet, nedfor til Dødsriget,
opstod på den tredje dag fra de døde,
opfor til himlen, sidder ved Gud den almægtige Faders højre hånd,
hvorfra han skal komme for at dømme de levende og de døde.
Jeg tror på Helligånden,
den hellige katolske Kirke,
de helliges samfund,
syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.
Amen.

De syv sakramenter i Den Katolske Kirke

 1. Dåben
 2. Firmelsen
 3. Eukaristien (nadver)
 4. Forsoningens sakramente (skriftemålet)
 5. De syges salvelse
 6. Ordination (præsteskab)
 7. Ægteskabet

De ti bud

1. Du må ikke have andre guder end mig.
2. Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn.
3. Giv agt på sabbatsdagen og hold den hellig.
4. Ær din far og din mor.
5. Du må ikke begå drab.
6. Du må ikke bryde et ægteskab.
7. Du må ikke stjæle.
8. Du må ikke vidne falsk mod din næste.
9. Du må ikke begære din næstes hustru.
10. Du må ikke eftertragte din næsten hus eller noget som helst af din næstes ejendom.

Det dobbelte kærlighedsbud

Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind, og din næste som dig selv.
Lukasevangeliet 7,12

Den gyldne regel

Gør mod andre, som du vil, at andre skal gøre mod dig.

jf. Matthæusevangeliet 7,12

Saligprisningerne

Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres.
Salige er de som sørger, for de skal trøstes.
Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden.
Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes.
Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed.
Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn.
Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for Himmeriget er deres.
Matthæusevangeliet 5,3-10

De teologale dyder

Dyder (af latin virtus = kraft, evne) er indarbejdede holdninger eller karakterstyrker, som hjælper en person til at handle rigtigt i overensstemmelse med fornuften og moralen, oplyst af troen.

De teologale dyder er: Tro, håb og kærlighed.

De fire kardinaldyder

De fundamentale dyder, som åbner døren til hele den moralske verden: Klogskab, mådehold, mod og retfærdighed.

Helligåndens syv gaver

De fuldender og fører dyderne til fuldkommenhed: Visdom, forstand, råd, styrke, kundskab, fromhed og gudsfrygt.

Helligåndens tolv frugter

Fuldkommenheder, som Helligånden udvirker i os. Ifølge Kirkens tradition er der tolv: Kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, langmodighed, mildhed, trofasthed, sagtmodighed, selvbeherskelse og kyskhed.

De fem kirkebud

Siden Tridentinerkoncilet har Kirken haft den skik, at foruden de 10 Guds bud skulle de troende overholde fem kirkebud:

1. Deltage i messen på søn- og helligdage og helligholde disse dage.
2. Skrifte sine synder mindst én gang om året.
3. Modtage den hellige kommunion mindst én gang om året, nemlig i påsketiden.
4. Holde de påbudte faste- og abstinensdage.
5. Efter evne sørge for Kirkens materielle behov.

De syv legemlige barmhjertighedsgerninger

De syv former for kristen omsorg for næsten, som er nævnt i Bjergprædikenen (Matt 5,3-10) og i beretningen om Verdensdommen (Matt 25,35-36):

Mætte de sultne,
give de tørstige at drikke,
beklæde de nøgne,
huse de hjemløse,
besøge og pleje de syge,
besøge og løskøbe fanger,
begrave de døde (jf. Tob 1,19).

De syv åndelige barmhjertighedsgerninger

De syv former for kristen omsorg for næstens åndelige liv. Udledt af Kristi lære og Kirkens praksis siden apostlenes tid og Kirkens begyndelse:

Omvende synderen,
undervise den uvidende,
rådgive den tvivlende,
trøste den bedrøvede,
tilgive spotteren,
bære forurettelse tålmodigt
og bede for de levende og de døde.

De syv alvorlige synder

De alvorlige synder, eller hovedsynderne, er de synder, som åbner for mange andre synder som f.eks. vantro, fortvivlelse, dårskab, uretfærdighed, trods, ustadighed, uenighed osv. En synd kan blive så indgroet, at den udvikler sig til en last.

 • hovmod (som er roden til alle andre synder)
 • gerrighed
 • ukyskhed
 • misundelse
 • umådehold
 • vrede
 • træghed

De sidste fire ting

Gammel betegnelse for de endelige ting ved afslutningen af et menneskes liv. Traditionelt behandles de i sammenhæng i katekismer og andre fremstillinger af de enkelte menneskes og menneskehedens forhold til livet før og efter døden. De sidste fire ting er:

Døden, dommen, himlen og helvede.

Lad mig vide mere!

Hvis du har fået mod på mere, kan du gøre følgende:

• Læs i Bibelen
• Besøg en katolsk kirke
• Tag kontakt til en katolsk præst

Læs mere:

• Bibelen
• Bønnebog – Katolsk bønnebog
• Tweeting with God
• I dag er Guds dag – korte tekster til hver dag
• YOUCAT – katolsk ungdomskatekismus
• Genopdag den katolske tro af Matthew Kelly
• Den Katolske Kirkes Katekismus
• Catholicism – A Journey to the Heart of Faith af Robert Barron
http://pastoralcentret.dk/ - En indgang til at læse mere
www.katolsk.dk – Læs mere, find nærmeste kirke
www.katolskforlag.dk – Bøger for livet

Gengivet med tilladelse af bispedømmet København / Pastoral-Centret
Alle rettigheder forbeholdt. © 2017 Pastoral-Centret, Den Katolske Kirke i Danmark. Fotos: Adobe Stock. Ikon: Rublievs Treenighedsikon, commons.wikimedia.org. Tekster er taget fra Bønnebog, Ansgarstiftelsens Forlag 2013, Katolsk Minileksikon af Helge Clausen og Bibelen ©Det Danske Bibelselskab. Tekstredaktion: Pastoral-Centret, www.pastoralcentret.dk

KØB FOLDEREN I KATOLSK WEBSHOP