Bøger

Kronjuvel blandt danske katolske bogudgivelser

Tidl. ekspeditionssekretær i Den katolske Kirke, Hans Jensen, anmelder bogen: Kaldet til kærlighed

Af Hans Jensen

"Hvis man kan tage det til sig – at Gud har skabt dig og givet dig livet, og du er elsket af Ham som hans barn – så tror jeg, at man kan finde sit kald.”

Ordene er søster Gertruds, 90-årig benediktinerinde i Vor Frue Kloster, Åsebakken, efter 62 års klosterliv. Hun er én af 17 gudviede kvinder og mænd, der interviewes af journalisten og forfatteren Malene Fenger-Grøndahl om katolsk ordens- og klosterliv i dag, hvor de hver især fortæller om deres kald til kærlighed. Af de 17 ordensfolk er 16 danske og én svensk: søster Anna-Christina, subpriorinde i Sankt Josefs Karmel uden for Hillerød.

Under læsningen kom jeg til at tænke på udtrykket: ”Det godes tyngde fører opad.” For det gør vidnesbyrdene i den grad i denne vægtige, dybtgående og opløftende bog på 622 sider og 1,133 kg.

Der er tale om væsentlige og frugtbare vidnesbyrd: troens, håbets og kærlighedens skæbnefortællinger om den enkeltes vej til Gud i en tid med omfattende rodløshed, værditab og selvforløsning.

[restrivt

Udover at læseren føres ind i troens verden med dens velsignelse og uafviselige udfordringer, er bogen et opgør med mange af de fordomme, der hersker om katolsk ordensliv. De 17 kvinder og mænd omfatter ordenspræster, munke, nonner, brødre og søstre samt enkelte lægfolk. Blandt dem, vi møder, er f.eks. moder Benedikte Nielsen, Lioba-søstrene; moder Christiane Hansen, Cistercienserordenen; jesuiterpræst Daniel Nørgaard; søster Susanne Hoyos, Sankt Joseph Søstrene; lille søster Johanne Marie, Jesu Små Søstre, og broder Andreas Riis, Dominikanerordenen. Alle fortæller deres personlige kalds- og livshistorier: Hvorfor de har valgt at følge de evangeliske råd og at vie deres liv til Gud i kyskhed, fattigdom og lydighed.

Formen er på én gang dybt personlig og almen. Med vidnesbyrdene (fra 11 kvinder og seks mænd) og Malene F-G’s utrætteligt varierede spørgsmål motiveres og anspores læseren til at følge den enkelte gudviede person på dennes livs- og trosvandring, hvor temaer af opbrud, frigørelse, prøvelse, lutring og afklaring gennemspilles. I vort åndløse samfund er de fleste af den mening, at åndelighed er lig med undertrykkelse af det legemlige, om det nu skyldes, at vi væsentligt oplever vor afmagt i forhold til legemet og sjældent eller aldrig i forhold til ånden? Her er det bogens fortjeneste, at den anskueliggør, hvordan afsavnet kan rumme en rigdom for den, der overgiver sig til Guds betingelsesløse kærlighed og i frihed vælger at afdø fra sig selv.

Det kunne være blevet en bog fuld af gentagelser, men det er den ikke. Hver interviewet person er unik i sin holdning, sine betragtninger og overvejelser, som Malene F-G nøgternt medlevende og videbegærlig spørger ind til. Svarene er fyldt med realisme, ubesmykkede og åbenhjertige, ja stundom bevægende, og med et klarsyn, som er fjernt fra enhver befamling af det vidnesbyrd, de hver især aflægger i kaldet til kærlighed – som iboende er ønsket om at følge kaldet til hellighed. Skildringen af deres gudsforhold går fra udfordring til udfordring, fra højdepunkt til højdepunkt, med dybe indsigter og en stigning i intensitet og oplevelse, fordi man som læser bærer de forudgående vidnesbyrd med sig, efterhånden som læsningen skrider frem.

Med andre ord: ”Kaldet til kærlighed” er et pragtværk, et kildevæld af gudhengivent levet liv hos 17 katolske ordensfolk, der i bøn, hengivelse og opofrelse siger ja til at vandre i Kristi fodspor gennem verden og døden ind i Guds rige.

Deres liv og eksempel får tegnkarakter. Og viljen til at dele troens gudserfaring med andre bliver til forkyndelse.

Hos dem alle er bønnen og fællesskabet af fuldstændig afgørende værdi. Det er så at sige konstituerende for deres kald og styrende, formende og livgivende for deres identitet som gudviede. Ved at dele deres personlige kalds- og troserfaring med os bliver bogen også et spejl for vort liv og en gave til enhver, der længes efter at fordybe sig i troens verden i vor gudsforgåede og på så mange områder glædesløse tid.

Kristendommen er inkarnationens og korsets religion. Vore menneskelige forhold gennemskæres uafbrudt af Guds forhold til os, hans tilbud om at slå følge med os på vejen. Livet og troen er ikke noget, vi selv skaber, men gaver vi modtager, fordi de skænkes os. For det er ikke, hvad vi vil give Gud, det kommer an på, men hvad Gud ønsker at give os. Det er denne ydmyghedens holdning på troens vandring, barmhjertighedens vej, der illustreres, gennemlyses og udfoldes i ”Kaldet til kærlighed”. Et velsignelsesrigt værk, som hermed anbefales på det varmeste.

I sin indledning oplyser Malene Fenger-Grøndahl, at hun har valgt alene at medtage katolske ordenssamfund og kun at interviewe personer, som fortsat lever inden for en orden, og at hendes valg afspejler, at hun i denne bog primært ønsker at give stemme til mennesker, for hvem ordenslivet har vist sig at være en bæredygtig livsvej. Bogen indeholder et afsnit af historikeren Sebastian Olden-Jørgensen, der kort skitserer det katolske ordenslivs oprindelse og historiske udvikling, ligesom han har bidraget væsentligt med udfærdigelsen af en ordliste bagest i bogen. Endvidere er de enkelte interview forsynet med faktabokse om de forskellige ordener og i nogle tilfælde også om ordenens stifter eller andre væsentlige historiske personer samt forskellige bønner. Der er endvidere fotos af de medvirkende ordensfolk.

Bogens udstyr og layout, herunder pagineringen, er overmåde vellykket. Når så smukt et bogværk kan erhverves for bare kr. 295,00 skyldes det, at Vor Frue Kloster, Åsebakken, Kloster Sankt Marien zu Helfta, Sankt Lioba Kloster, Sankt Joseph Søstrene og Jesuitternes ordenssamfund i Danmark har støttet udgivelsen økonomisk.

Malene Fenger-Grøndahl: Kaldet til kærlighed. 622 sider. Indbundet. Pris: 295 kroner. Katolsk Forlag. Udkom den 7. september 2022.


Se videosamtale med Malene Fenger-Grøndahl - HER