Martin Luther (oversigt)

Den Lutherske revolution

Denne første artikel er en slags oversigtsartikel, hvor jeg i store træk forsøger at gøre rede for de vigtigste elementer i det opgør, der førte til det endelige brud mellem Luther og Den katolske Kirke i 1500-tallet. De øvrige reformatorer (Calvin, Zwingli m.fl.) vil kun blive sporadisk omtalt. Det ovenstående Kierkegaard-citat får mig til indledningsvis at fremhæve to pointer: For det første, at Luther til en begyndelse rettede sin kritik mod datidens misbrug af afladslæren, ikke mod afladslæren som sådan. I den forbindelse er det vigtigt at slå fast, at Luther ikke blev ekskommuniceret, fordi han kritiserede disse misbrug. Det var og er en umulighed - læs mere

SOLA FIDE – kronjuvelen i Luthers projekt

Gud handler ”i os uden os” (in nobis sine nobis), skriver Luther i 1520 [1]. Denne lære – at mennesket frelses ved troen alene (sola fide), altså ved tro uden gerninger – har Luther selv betegnet som den trossætning, hans kirke står og falder med. Ligesom de andre reformatorer lægger han vægt på, at retfærdiggørelsen af mennesket først og sidst er Guds fortjeneste, et resultat af hans barmhjertighed over for det faldne menneske. Dette er der set med katolske øjne i sig selv ikke noget kontroversielt ved. I Den Katolske Kirkes Katekismus læser vi således: ”Over for Gud findes der strengt taget ikke nogen fortjeneste fra menneskets side. Mellem ham og os er uligheden grænseløs, for vi har modtaget alt af ham, vor Skaber” - læs mere

SOLA SCRIPTURA – kan Skriften stå alene?

Luthers oprør mod Kirkens autoritet måtte nødvendigvis stille ham over for spørgsmålet om, hvilken autoritet de såkaldt reformerede kristne herefter havde at forholde sig til. Hans svar var som bekendt: Skriften alene (sola scriptura). De bibelske skrifter, hævdede han, er den højeste, ja faktisk den eneste autoritet. Alt andet – den institutionelle Kirke med dens embedshierarki og læreembede, kirkefædrenes vidnesbyrd, koncilernes erklæringer osv. – er menneskeværk, overflødige eller direkte vildledende mellemled mellem Gud og mennesker. Populært sagt: Hvis du er i tvivl om noget, så læs i din bibel. Her finder du svaret - læs mere

Moralen, der blev væk

I den forrige artikel om Luthers Sola scriptura-teori konstaterede jeg, at reformatorerne ved at forkaste den katolske Kirkes fortolkningsmonopol og i stedet indsætte Skriften som højeste autoritet skabte en ny situation, hvor der ikke var taget højde for den helt elementære kendsgerning, at tekster ikke fortolker sig selv, men at de kan og følgelig også vil blive fortolket forskelligt af forskellige mennesker til forskellige tider - læs mere

“På deres frugter kan I kende dem” (Matt 7,16)

Den lutherske revolution er en selvdestruerende ”maskine”, som langsomt tømmer den kristne tro for substans, i det omfang den er et oprør – ikke blot, som det ofte påstås, mod Kirkens embedshierarki, men mod Kirken forstået som Kristi mystiske legeme, som ”den levende Guds Kirke, sandhedens søjle og grundvold” (Ef 5,23-24)

Læs femte og sidste artikel på KATOLSK LIV offentliggjort i anledning af 490-året for fremlæggelsen af Den augsburgske Bekendelse på rigsdagen i Augsburg, der førte til det store skisma, der i de følgende århundreder splittede den kristne Kirke i talløse fraktioner. Artiklen har forfatteren redaktør, cand. mag Torben Riis kaldt: “På deres frugter kan I kende dem” (Matt 7,16) - læs mere